Ανοσολογικό

Το ανοσολογικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση νοσημάτων που εκφράζονται με ορολογικούς δείκτες όπως τα αυτοαντισώματα και τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας.